Екип

Усилията на екипа на детската градина са насочени към:

– Утвърждаване на съвременни иновационни модели на образователна дейност, които да осигурят максимално развитие на детския личностен потенциал.

– Създаване на възможности за пълноценна социална реализация на децата.

– Поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност;

– Децата излизат от детската градина мотивирани и добре подготвени за училище.

Всичко това ние постигаме чрез професионалното отношение на един високо квалифициран екип от педагогически  и непедагогически персонал.

Екипът на детската градина се състои от 50 човека от които:

– 29 педагогически персонал: директор, зам. директор по учебната дейност и 27 учители.

– 21 непедагогически персонал: счетоводител ,ЗАС, домакин, 13 пом. възпитатели, готвач, двама пом. готвачи, раб. ремонти поддръжка и общ. работник.