Обществена поръчка: Доставка на хранителни продукти за ЦДГ “Слънце”, гр. Русе, по обособени позиции – 2014 г.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА : ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. РУСЕ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИ – 2014 г.

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури ритмична доставка на хранителни продукти за децата от ЦДГ „Слънце”, гр.Русе.
Приготвянето на храната за горепосочения контингент, доставката и организацията на самото хранене, е задължение на детското заведение.
Качеството на готовата храна и балансираното хранене на децата зависи от качеството на доставяните продукти.
С обявяването на обществената поръчка се цели определянето на доставчик с опит в извършване на дейността и с доказана лоялност при изпъленние на отговорните си задължения.
Хранителните продукти са разделени по групи, съгласно Закона за храните и са описани в приложенията

Документи:

1. Изтегли тръжните документи

2. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ

3. ПРОТОКОЛ ПЛИКОВЕ 1 И 2 2014_2

4. ПРОТОКОЛ ПЛИК 3,14,2 – ЦЕНОВИ ОФЕРТИ , РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ ПО ПОЗИЦИИ

5. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ 2014,2