Обществена поръчка: Доставка на хранителни продукти за ЦДГ”Слънце”, град Русе по обособени позици 2015 г.

ОФЕРТИТЕ, ПОДАДЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ЦДГ „СЛЪНЦЕ” ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ПО ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ, ЗА 2015 ГОД., ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ДО 21.12.2015 ГОД. / 16 ЧАСА / И ЩЕ СА ОТВАРЯТ НА 23 .12.2015 ГОД. ОТ 17,00 ЧАСА

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури ритмична доставка на хранителни продукти за децата от ЦДГ „Слънце”, гр.Русе.
Приготвянето на храната за горепосочения контингент, доставката и организацията на самото хранене, е задължение на детското заведение.
Качеството на готовата храна и балансираното хранене на децата зависи от качеството на доставяните продукти.
С обявяването на обществената поръчка се цели определянето на доставчик с опит в извършване на дейността и с доказана лоялност при изпъленние на отговорните си задължения.
Хранителните продукти са разделени по групи, съгласно Закона за храните и са описани в приложенията